Kategoria: Historia i polityka

Gdzie wykupić kurs na prawo jazdy Łódź?

Posiadanie prawa jazdy w dzisiejszych czasach jest bardzo praktyczne ze względu na wszechobecny transport. To ogromna wygoda z punktu widzenia logistycznego, gdyż posiadając własny samochód

IDEA DZIEJOWA

Idea dziejowa państwa polskiego Jana Szułdrzyńskiego wywołała ożywioną wymianę zdań w naszej prasie, czkolwiek ton tej polemiki pozostawia nieco do ży­tnia, zwiększy ona poczytność tej tak

DZIAŁALNOŚĆ SZEREGU GENERACJI

Jasne jest, że jeżeli powiemy sobie, iż działalność ca­łego szeregu generacji, z którymi czujemy się związa­ni, nie ma żadnego dla nas znaczenia, takie pojęcia, jak

KTÓŻ ZAPRZECZY?

Któż zaprzeczy na przykład, że rola Taine’a i Renana w ukształtowaniu się nowoczesnej francuskiej myśli politycznej była olbrzymia. A przecież Renan pi­sał prawie wyłącznie na

ROLA DZIEŁ HISTORYCZNYCH

Nie­mniej w takich książkach na wskroś politycznych, jak Histoire des deux nations lub Histoire de France,5 autor ten poświęca lwią część swych wywodów wydarzeniom sprzed

W POLSKIEJ PUBLICYSTYCE

Tam, w cieniu histo­riografii Delbriicka i Danielsa, próbowano natchnąć panstwowosc niemiecką ideami, od których niestety miała się wkrótce potem odwrócić plecami. Jaką role w dziejach

POSTAWIONA LINIA PODZIAŁU

Słusznie przez Szułdrzyńskiego wspominany Żiźka Trocnowa odegrał w publicystyce niemałą rolę. Polemika o Tabor i jego przywódcę 2iżkę ciągnąca się a czasów Palackiego poprzez Pekarza

W DZIEDZINIE PUBLICYSTYKI

Tak np. w dziedzinie publicystyki gospodarczej spotykamy czę­sto — poza rozważaniami na temat istniejącego stanu rzeczy — zarys genezy obecnego położenia. Oczywiście na podstawie tego,

TWORZONA TEORIA

W teo­rii tworzonej przez wielu wybitnych myślicieli ideolo­gia polityczna to jeden blok logiczny, wyprowadzony z jednego podstawowego twierdzenia. W praktyce na to, do czego dąży

SŁUSZNE I BŁĘDNE TWIERDZENIA

Otóż sądzimy, że słuszne będzie twierdzenie, iż w tej mieszaninie znaczną rolę odgrywają pewne przywiąza­nia i niechęci, pewne nakazy, które człowiek wyprowa­dza z dziejów swojej

OPARCIE ZAMIERZEŃ

Byłbym jednak najdalszy od twierdzenia, że historia nawet odległych wieków nie odgrywa roli w polityce.Czy opieranie swych zamierzeń na pewnym stosunku sentymentalnym do dziejów jest

MOTYWY POLITYCZNE

W każdym razie można twierdzić, że motywy politycz­ne wyciągnięte z przeszłości wzbogacają życie nowo­czesnych społeczeństw i stanowią pewien głęboko ludz­ki akord w całokształcie powodów postępowania.