Kategoria: Międzynarodowe stosunki finansowe

WEWNĘTRZNA WYMIENIALNOŚĆ WALUT

W celu wprowadzenia wewnętrz­nej wymienialności walut państwa członkowskie banku zawarły po­rozumienie o wniesieniu wkładów na Wspólny Rezerwowy Fundusz Wymienny. Ponadto postanowiły ujednolicić politykę kursów w

ZGODNIE Z UMOWĄ

Zgodnie z umową kraje karaibskie mają zagwarantowane posiadanie 60% kapitału zakładowego. Bank zajmuje się koordyno­waniem programów rozwoju, finansowaniem wspólnych przedsię­wzięć oraz umacnianiem rynku kredytowego.W roku

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Członkowie zarządu w 1978 r. zadecy­dowali, że jego rola powinna zostać rozszerzona i powinien on pełnić funkq’ę banku centralnego.W dniu 5 lipca 1983 r. premierzy

ZADANIE BANKU

Zadaniem banku jest regulacja obiegu pieniężnego i dzia­łalności kredytowej, wspieranie poczynań mających na celu zrównowa­żony wzrost i rozwój ekonomiczny. Po ratyfikowaniu traktatu człon­kami tego banku

INNE ORGANY

Innymi organami banku są: Rada Dyrektorów, Gubernator i jego zastępcy. Gubernator przewodniczy posiedzeniom rady i jest głównym funkcjo* nariuszem wykonawczym. Zarówno Gubernator, jak i jego

WSPÓŁPRACA Z BANKAMI KOMERCYJNYMI

W drugiej połowie lat 80. bank ten współpracował z 17. bankami komercyjnymi, które działały na Karaibach. Od 1 lipca 1984 r. w banku wydzielono specjalny

SZCZEGÓLNA UWAGA

Ze wspólnych banków na szczególną uwagę zasługują Bank Rozrachunków Międzynarodowych oraz Europejski Bank Odbudo­wy i Rozwoju, o którym była już mowa. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for

DORAŹNY CEL

Celem doraźnym było stworzenie Niem­com warunków do obsługi reparacji.wojennych po przegranej I woj­nie światowej (w ramach tzw. planu Younga). Ponieważ zadanie to nie zostało zrealizowane,

POSIEDZENIE GENERALNE

Z krajów pozaeuropejskich do banku przyłączyły się: Australia, Kanada, Japonia, Południowa Afryka i Stany Zjednoczone.Posiedzenia generalne członków banku odbywają się raz w roku. Uczestniczą w

ZADANIE PREZYDENTA

Zadaniem prezydenta jest wdrażanie polityki ustalonej przez Radę Dyrektorów oraz kontrola administ­racji banku. W praktyce, począwszy od lat 40., przewodniczącym i prezydentem banku jest ta

OKREŚLONA WARTOŚĆ

Z czasem określono jej wartość w stosunku do dolara. W miarę upływu lat kapitał banku był podwyższany. W latach 60. posiadaczami jego akcji stały się

SPECJALNE POROZUMIENIA

Działania w charakterze agenta lub korespondenta danego banku centralnego;współpracy z poszczególnymi bankami centralnymi i wspiera­nia ich interesów;   zawierania porozumień i uczestniczenia w rozrachunkach mię­dzynarodowych.Bank ten