DOCHÓD ZACIĄGNIĘTY PRZEZ FUNDUSZ

Nie więcej niż 5% wartości środków funduszu może być lokowane w papierach wartościowych jednego emitenta, a jeżeli środki te są lokowane w różnych papierach wartościowych tego samego emitenta, łączna wartość tych papierów wartościowych nie może przekroczyć 10%wartości środków funduszu, przy czym. ograniczenie to nie dotyczy papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i NBP; w celu zapewnienia płynności finansowej funduszu towarzystwo może lokować środki pieniężne na krajowym rynku depozytów międzybankowych, w bankach o dobrej kondycji finansowej. Dochód osiągnięty przez fundusz w wyniku dokonanych inwes­tycji (w tym odsetki i dochody z wypłaconych dywidend) powiększa wartość funduszu i odpowiednio wartość jednostki uczestnictwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)