POLITYKA INWESTYCYJNA

Polityka inwestycyjna Pioneera podlega ograniczeniom nałożo­nym przez ustawę o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także przez regulamin funduszu. Tak więc, co najmniej 90% wartości środków funduszu powinno być lokowanych w wierzyciels- kie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu w Pol­sce. Pozostałe 10% wartości może być ulokowane w innych papie­rach, w tym również zagranicznych. Nie można inwestować więcej niż 5% wartości środków funduszu w wierzycielskie papiery wartoś­ciowe jednego emitenta, z wyjątkiem papierów wartościowych emito­wanych przez Skarb Państwa i NBP. Towarzystwo zarządzające funduszem nie może inwestować środków funduszu w emitowane przez siebie papiery wartościowe i musi zatrudnić co najmniej dwu licencjonowanych doradców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących spraw społecznych. Mam nadzieję, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)